zamknij

REGULAMIN X EDYCJI

Biegów o koronę księżnej Dąbrówki 

 1. CEL IMPREZY 
  1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
  2. Promocja Gminy Dopiewo
  3. Aktywizacja mieszkańców Gminy Dopiewo
  4. Integracja społeczeństwa

 2. ORGANIZATOR
  Gmina Dopiewo - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie
   
 3. WSPÓŁORGANIZATOR 
  Linea developer sp. z o.o. 

 4. TERMIN I MIEJSCE

  Zawody odbędą się 30 maja /niedziela/ 2021 roku.

  Start i meta: Dąbrówka ul. Parkowa

 5. TRASA I DYSTANS 

  Trasa w całości przebiega po miękkich duktach leśnych /cross/, znakowana co 1 kilometr.

  Bieg główny – 10 km 

  Elektroniczny pomiar czasu.

 6. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Uczestnikiem biegów może zostać każda osoba, która wyrazi chęć udziału w imprezie, dokona opłaty startowej wypisze kartę zgłoszeniową.
  2. Warunkiem udziału w biegu głównym będzie oświadczenie uczestnika, że stan jego zdrowia pozwala na udział w zawodach, oraz że startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia  zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób jakie mogą wystąpić w związku obecnością lub uczestnictwem uczestnika w imprezie. 
  3. Starty zawodników przewidywane są w następujących "falach"
   FALA 1 – g. 12.00 – bieg maksymalnie 100 uczestników
   FALA 2 – g. 14.00 – bieg maksymalnie 100 uczestników
   FALA 3 – g. 16.00 – bieg maksymalnie 50 uczestników
  4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów co najmniej na 30 minut przed startem. 
  5. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. 
  6. Ustalony został limit 250 uczestników biegu. 
  7. W momencie osiągnięcia limitu uczestników zapisy zostaną zamknięte.
  8. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli partnerów. 
  9. Zapisy będą trwały do osiągnięcia limitów lub maksymalnie do 21 maja 2021 do godz. 23.59. Do tego czasu musi być opłaconych minimum 200 uczestników.
  10. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości.
  11. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów i reżimu sanitarnego związanego z covid-19.
  12. Zawody odbędą się bez udziału publiczności.

 7. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA 
  1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez stronę internetową  www.koronadabrowki.pl
  2. Opłata wpisowa 

   ZAMELDOWANI MIESZKAŃCY GMINY DOPIEWO - 50,00 zł 

   NIEZAMELDOWANI MIESZKAŃCY ORAZ BIEGACZE Z POZA TERENU GMINY DOPIEWO – 70,00 ZŁ 


   Wpłat dokonuje się płatnością elektroniczną poprzez panel www.Przelewy24.pl lub tradycyjnym przelewem np. na poczcie. Druk przelewu tradycyjnego również generowany jest przez panel www.Przelewy24.pl 

  3. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w:
   • piątek 28 maja 2021 roku w godzinach  16.00 – 19.00 w Dopiewie, hala sportowa GOSiR
    w Dopiewie ul. Polna 1a

   • sobotę 29 maja 2021 roku w godzinach 10.00 – 18.00 w Dopiewie, hala sportowa GOSiR
    w Dopiewie ul. Polna 1a 

   • niedzielę 30 maja 2021 roku w godzinach 9.00 – 15.00 w Dąbrówce, ul. Parkowa
    /biuro zawodów/

 8. KLASYFIKACJE 

  W zawodach będą prowadzone następujące klasyfikacje:

  1. Klasyfikacja  generalna kobiet i mężczyzn 
  2. Klasyfikacja drużyn

   Drużyna składa się z pięciu osób. Drużyny muszą być mieszane - kobiety/mężczyźni.

   Zawodnik drużyny w momencie rejestracji musi wpisać w formularzu zgłoszeniowym taką samą nazwę drużyny jak pozostali jej zawodnicy. Warunkiem sklasyfikowania drużyny jest ukończenie biegu przez jej wszystkich zawodników. Do klasyfikacji końcowej liczy się łączny czas brutto całej drużyny. Jeden zawodnik może startować tylko w jednej drużynie.

  3. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn osób niepełnosprawnych 
  4. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn /zwycięzcy klasyfikacji generalnej nie będą uwzględniani w kategoriach wiekowych/. 
  5. Najszybszy zawodnik biegu głównego – mieszkaniec Gminy Dopiewo 
  6. Najszybsza zawodniczka biegu głównego – mieszkanka Gminy Dopiewo 
  7. Najszybszy zawodnik biegu głównego – mieszkaniec osiedli LINEA developer  
  8. Najszybsza zawodniczka biegu głównego – mieszkanka osiedli LINEA developer
  9. Najstarszy uczestnik biegu głównego – mieszkaniec Gminy Dopiewo 
  10. Zawodnicy będą klasyfikowani według czasu netto.
  11. W zwiazku z sytuacją pandemiczną nie będzie dekoracji zwycięzców.
   Nagrody będzie można odbierać w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a w terminie do 30 lipca 2021 roku.

 9. KATEGORIE WIEKOWE
  Bieg główny – 10 km 

  M/K  16 /16-19 lat/ - 2005 - 2000

  M/K 20 /20-39 lat/ - 2001 - 1982

  M/K 40 /40-49 lat/ - 1981 – 1972

  M/K 50 /50-59 lat/ - 1971 – 1962 

  M/K 60 /60+/- 1961 i starsi

  Dopuszcza się udział w biegu osób niepełnosprawnych bez podziału na kategorie wiekowe i stopnia niepełnosprawności.  

 10. NAGRODY 

  Nagrody rzeczowe lub karty upominkowe.

  Pamiątkowy oryginalny medal dla wszystkich, którzy ukończą bieg główny

 11. ŻYWIENIE

  Woda na trasie 

  Woda, napój izotoniczny oraz posiłek regeneracyjny na mecie. 

 12. PAKIET STARTOWY 

  Numer startowy, praktyczny upominek

  Pakiet może zostać wzbogacony o inne prezenty. 

  /stan na dzień 17.05.2021r./ 

 13. ZWROTY I PRZEPISYWANIE PAKIETÓW  
  1. ZWROT opłaty rejestracyjnej tylko w przypadku odwołania zawodów przez organizatora w terminie do 31 maja 2021 
  2. BRAK ZWROTU gdy zawody się odbędą a uczestnik/uczestniczka nie stawi się na linii startu w dniu zawodów. 
  3. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do dnia 21 maja 2021 roku. 

 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  1. Zawody odbędą się zgodnie obowiązującymi na dzień zawodów wytycznymi zawartymi w rozporządzeniach Rady Ministrów dotyczących sytuacji pandemicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
  2. Zawody będą rozgrywane bez względu na warunki atmosferyczne. 
  3. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów. 
  4. Organizator zapewnia toalety typu toi toi. 
  5. Organizator nie zapewnia przebieralni, szatni, depozytów. 
  6. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu, zabrania się udziału biegacza/biegaczki wraz z psem. 
  7. Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na piersiach. 
  8. Osoby, które chciałyby wziąć udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym mają obowiązek ustawienia się w ostatnim rzędzie przed linią startu.
  9. Każdego uczestnika obowiązuje ubiór sportowy.
  10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 
  11. We wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje organizator zawodów. 

 15. KONTAKT DO ORGANIZATORA

  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo, Tel/fax 61 8148 262 

  Marcin NAPIERAŁA Tel. 512 39 15 15, e-mail: gosir@dopiewo.pl 

 16. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

  Dane osobowe Użytkownika, dobrowolnie przez niego przekazane, będą przetwarzane tylko i wyłącznie
  po zaznajomieniu się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz po wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w formie oświadczenia.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
    w Dopiewie, ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo, NIP: 7772954039  (dalej: Administrator).
   2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest możliwy za pomocą adresu e-mail: gosir.iod@dopiewo.pl.
   3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
    ale niezbędne do realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu imprezy pod nazwą Bieg o Koronę Księżnej Dąbrówki w dniu 30 maja 2021 roku w godzinach 9.00 – 18.00 w miejscowości Dąbrówka, ul. Parkowa
    oraz na terenie leśnym (las palędzko-zakrzewski).
   4. W celu właściwej realizacji usługi, o której mowa w pkt. 3 powyżej, podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną dodatkowo powierzone bezpośrednio do podmiotów wskazanych w pkt. 10 poniżej.
   5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji jednego celu, jakim jest realizacja usługi, o której mowa w pkt. 3.
   6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika.
   7. Przetwarzane są kategorie Pani/Pana danych osobowych podane w formularzu.
   8. Pan/Pani jako Użytkownik ma prawo:
    1. dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo
     do przenoszenia danych;
    2. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   10. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone podmiotom zewnętrznym:
    1. Maratończyk Pomiar Czasu  Anna Kulikowska Łucyk, ul. Wilczak 16a/11, 61-623 Poznań NIP: 8371761157
     w celu realizacji usługi elektronicznej rejestracji uczestników biegu oraz elektronicznego pomiaru czasu,
    2. PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 7792369887 (Przelewy24) w celu realizacji usługi polegającej na możliwości dokonania płatności za bieg drogą internetową.
   11. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu
    o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
   12. Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 11 powyżej, informacje dotyczące Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą.
   13. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
   14. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez cały czas świadczenia usługi, o której mowa w pkt. 3 powyżej oraz podlegają usunięciu z bazy danych Administratora oraz podmiotów zewnętrznych, o których mowa
    w pkt. 10 powyżej, po okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji usługi, o której mowa w pkt. 3 powyżej.
   15. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki techniczne
    i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi
    w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

REGULAMIN X EDYCJI

marszu nordic walking o koronę księżnej Dąbrówki 

 1. CEL IMPREZY 
  1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
  2. Promocja Gminy Dopiewo
  3. Aktywizacja mieszkańców Gminy Dopiewo
  4. Integracja społeczeństwa

 2. ORGANIZATOR
  Gmina Dopiewo - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie
   
 3. WSPÓŁORGANIZATOR 
  Linea developer sp. z o.o. 

 4. TERMIN I MIEJSCE

  Zawody odbędą się 30 maja /niedziela/ 2021 roku, g. 10:00

  Start i meta: Dąbrówka ul. Parkowa

 5. TRASA I DYSTANS 

  Trasa w całości przebiega po miękkich duktach leśnych /cross/, znakowana co 1 kilometr.

  Marsz nordic walking – 7.5 km 

  Elektroniczny pomiar czasu.

  Limit uczestników - 110 osób.

 6. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Uczestnikiem marszu nordic walking może zostać każda osoba, która wyrazi chęć udziału w imprezie, dokona opłaty startowej wypisze kartę zgłoszeniową.
  2. Warunkiem udziału w marszu nordic walking będzie oświadczenie uczestnika, że stan jego zdrowia pozwala na udział w zawodach, oraz że startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia  zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób jakie mogą wystąpić w związku obecnością lub uczestnictwem uczestnika w imprezie. 
  3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów co najmniej na 30 minut przed startem. 
  4. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. 
  5. W momencie osiągnięcia limitu uczestników zapisy zostaną zamknięte.
  6. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli partnerów. 
  7. Zapisy będą trwały do osiągnięcia limitów lub maksymalnie do 21 maja 2021 do godz. 23.59. Do tego czasu musi być opłaconych minimum 100 uczestników.
  8. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości.
  9. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów i reżimu sanitarnego związanego z covid-19.
  10. Zawody odbędą się bez udziału publiczności.

 7. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA 
  1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez stronę internetową  www.koronadabrowki.pl
  2. Opłata wpisowa 

   ZAMELDOWANI MIESZKAŃCY GMINY DOPIEWO - 50,00 zł 

   NIEZAMELDOWANI MIESZKAŃCY ORAZ BIEGACZE Z POZA TERENU GMINY DOPIEWO – 70,00 ZŁ 


   Wpłat dokonuje się płatnością elektroniczną poprzez panel www.Przelewy24.pl lub tradycyjnym przelewem np. na poczcie. Druk przelewu tradycyjnego również generowany jest przez panel www.Przelewy24.pl 

  3. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w:
   • piątek 28 maja 2021 roku w godzinach  16.00 – 19.00 w Dopiewie, hala sportowa GOSiR
    w Dopiewie ul. Polna 1a

   • sobotę 29 maja 2021 roku w godzinach 10.00 – 18.00 w Dopiewie, hala sportowa GOSiR
    w Dopiewie ul. Polna 1a 

   • niedzielę 30 maja 2021 roku w godzinach 9.00 – 15.00 w Dąbrówce, ul. Parkowa
    /biuro zawodów/

 8. KLASYFIKACJE 

  W zawodach będą prowadzone następujące klasyfikacje:

  1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 
  2. Klasyfikacja drużyn

   Drużyna składa się z pięciu osób. Drużyny muszą być mieszane - kobiety/mężczyźni.

   Zawodnik drużyny w momencie rejestracji musi wpisać w formularzu zgłoszeniowym taką samą nazwę drużyny jak pozostali jej zawodnicy. Warunkiem sklasyfikowania drużyny jest ukończenie marszu nordic walking przez jej wszystkich zawodników. Do klasyfikacji końcowej liczy się łączny czas brutto całej drużyny. Jeden zawodnik może startować tylko w jednej drużynie.

  3. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn osób niepełnosprawnych 
  4. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn /zwycięzcy klasyfikacji generalnej nie będą uwzględniani w kategoriach wiekowych/. 
  5. Najszybszy zawodnik marszu nordic walking – mieszkaniec Gminy Dopiewo 
  6. Najszybsza zawodniczka marszu nordic walking – mieszkanka Gminy Dopiewo 
  7. Najszybszy zawodnik marszu nordic walking – mieszkaniec osiedli LINEA developer  
  8. Najszybsza zawodniczka marszu nordic walking – mieszkanka osiedli LINEA developer
  9. Najstarszy uczestnik marszu nordic walking – mieszkaniec Gminy Dopiewo 
  10. Zawodnicy będą klasyfikowani według czasu netto.
  11. W zwiazku z sytuacją pandemiczną nie będzie dekoracji zwycięzców.
   Nagrody będzie można odbierać w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a w terminie do 30 lipca 2021 roku.

 9. KATEGORIE WIEKOWE
  Marsz nordic walking – 7.5 km 

  M/K 20 /16-39 lat/ - 2005 - 1982

  M/K 40 /40-49 lat/ - 1981 – 1972

  M/K 50 /50-59 lat/ - 1971 – 1962 

  M/K 60 /60+/- 1961 i starsi

  Dopuszcza się udział w marszu nordic walking osób niepełnosprawnych bez podziału na kategorie wiekowe i stopnia niepełnosprawności.  

 10. NAGRODY 

  Nagrody rzeczowe lub karty upominkowe.

  Pamiątkowy oryginalny medal dla wszystkich, którzy ukończą bieg główny

 11. ŻYWIENIE

  Woda na trasie 

  Woda, napój izotoniczny oraz posiłek regeneracyjny na mecie. 

 12. PAKIET STARTOWY 

  Numer startowy, praktyczny upominek

  Pakiet może zostać wzbogacony o inne prezenty. 

  /stan na dzień 17.05.2021r./ 

 13. ZWROTY I PRZEPISYWANIE PAKIETÓW  
  1. ZWROT opłaty rejestracyjnej tylko w przypadku odwołania zawodów przez organizatora w terminie do 31 maja 2021 
  2. BRAK ZWROTU gdy zawody się odbędą a uczestnik/uczestniczka nie stawi się na linii startu w dniu zawodów. 
  3. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do dnia 21 maja 2021 roku. 

 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  1. Zawody odbędą się zgodnie obowiązującymi na dzień zawodów wytycznymi zawartymi w rozporządzeniach Rady Ministrów dotyczących sytuacji pandemicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
  2. Zawody będą rozgrywane bez względu na warunki atmosferyczne. 
  3. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów. 
  4. Organizator zapewnia toalety typu toi toi. 
  5. Organizator nie zapewnia przebieralni, szatni, depozytów. 
  6. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu, zabrania się udziału biegacza/biegaczki wraz z psem. 
  7. Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na piersiach. 
  8. Osoby, które chciałyby wziąć udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym mają obowiązek ustawienia się w ostatnim rzędzie przed linią startu.
  9. Każdego uczestnika obowiązuje ubiór sportowy.
  10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 
  11. We wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje organizator zawodów. 

 15. KONTAKT DO ORGANIZATORA

  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo, Tel/fax 61 8148 262 

  Marcin NAPIERAŁA Tel. 512 39 15 15, e-mail: gosir@dopiewo.pl 

 16. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

  Dane osobowe Użytkownika, dobrowolnie przez niego przekazane, będą przetwarzane tylko i wyłącznie
  po zaznajomieniu się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz po wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w formie oświadczenia.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
   w Dopiewie, ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo, NIP: 7772954039  (dalej: Administrator).
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest możliwy za pomocą adresu e-mail: gosir.iod@dopiewo.pl.
  3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
   ale niezbędne do realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu imprezy pod nazwą Bieg o Koronę Księżnej Dąbrówki w dniu 30 maja 2021 roku w godzinach 9.00 – 18.00 w miejscowości Dąbrówka, ul. Parkowa
   oraz na terenie leśnym (las palędzko-zakrzewski).
  4. W celu właściwej realizacji usługi, o której mowa w pkt. 3 powyżej, podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną dodatkowo powierzone bezpośrednio do podmiotów wskazanych w pkt. 10 poniżej.
  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji jednego celu, jakim jest realizacja usługi, o której mowa w pkt. 3.
  6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika.
  7. Przetwarzane są kategorie Pani/Pana danych osobowych podane w formularzu.
  8. Pan/Pani jako Użytkownik ma prawo:
   1. dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo
    do przenoszenia danych;
   2. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  10. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone podmiotom zewnętrznym:
   1. Maratończyk Pomiar Czasu  Anna Kulikowska Łucyk, ul. Wilczak 16a/11, 61-623 Poznań NIP: 8371761157
    w celu realizacji usługi elektronicznej rejestracji uczestników biegu oraz elektronicznego pomiaru czasu,
   2. PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 7792369887 (Przelewy24) w celu realizacji usługi polegającej na możliwości dokonania płatności za bieg drogą internetową.
  11. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu
   o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  12. Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 11 powyżej, informacje dotyczące Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą.
  13. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
  14. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez cały czas świadczenia usługi, o której mowa w pkt. 3 powyżej oraz podlegają usunięciu z bazy danych Administratora oraz podmiotów zewnętrznych, o których mowa
   w pkt. 10 powyżej, po okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji usługi, o której mowa w pkt. 3 powyżej.
  15. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki techniczne
   i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi
   w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.